Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Virtuele Bibliotheek’ Category

“Van een linkse kerk die het integratiebeleid domineert is geen sprake. Integendeel, het is de rechtse kerk die sinds twee decennia de contouren van het integratiedebat bepaalt,” stelt Prof. Jan Blommaert. Hij brengt met dit boek het historisch perspectief terug in het debat over diversiteit. Hij staat rechtop en trots links van de kerk en legt uit. Langs alle kanten wordt de teleurgang van de zogenaamde ‘linkse kerk’ aangekondigd met als hoofdargument het feit dat de multiculturele samenleving heeft gefaald. Hevig wordt met de vinger naar links gewezen, elk standpunt dat vanuit die kant het licht ziet wordt bij voorbaat als wereldvreemd of een ‘vorm van politiek correct denken’ bestempeld.

Blommaert haalt in dit boek het bestaan van ‘de linkse kerk’ onderuit en toont aan dat de creatie ervan door de rechtse kerk niet zonder reden heeft plaatsgevonden. De bewuste polarisering geeft de rechtse kerk een duidelijke tegenhanger waar alle pijlen op gericht kunnen worden en waar bij gebrek aan beargumenteerde verwerping er tot een snelle diskwalificatie van het andere kamp kan worden overgegaan.

Er is geen linkse Bijbel, niet één bron voor linkse standpunten. Er zijn wel principes met gevolgen die in dit boek worden aangehaald om aan te tonen dat wie zich inzet voor de vrijheid, de gelijkheid en de emancipatie van de mensen eenzelfde doel zou moeten nastreven.

Jan Blommaert is Hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan de Universiteit van Tilburg, en Directeur van Babylon, Center for the Study of the Multicultural Society aan dezelfde universiteit. Hij schreef samen met prof. dr. Jef Verschueren onder andere: Het Belgisch Migrantendebat, Antiracisme, Van blok tot Bouwsteen en Debating Diversity. Daarnaast is hij de auteur van verschillende boeken zoals: Discourse, Ik stel vast, De crisis van de democratie en zijn laatste pennevrucht: The Sociolinguistics of Globalization.

 • Klik hier om “Links van de Kerk” te downloaden als epub (e-readers)
 • Klik hier om “Links van de Kerk” te downloaden als PDF (om af te drukken)
 • Advertenties

  Read Full Post »

  In tegenstelling met nogal wat Vlaamse steungroepen voor mensen zonder papieren gebruiken de sans-papiers in Brussel internet intensief voor communicatie: Facebook, Blogs en Internet Radio… Op onze nieuwsblog hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die ze zo verspreidden en soms hebben we gewoon ganse blogpostings overgenomen.

  Het doet ons dan ook plezier als de sans-papiers zelf eens een artikel van ons overnemen zoals dit http://spbelgique.over-blog.com/article-een-spook-waart-door-europa-het-spook-van-de-sans-papiers-deel-2-69912322.html

  Voor degenen die de sans-papiers een warm hart toedragen en willen volgen via hun eigen publicaties een kort en waarschijnlijk onvolledig overzicht van de Internet activiteit van de sans-papiers die momenteel aan de kar trekken in Brussel.

  (meer…)

  Read Full Post »

  Donderdag 17 maart 2011 om 17.00 uur in de zaal Anker-Pigment
  Marqcstraat 25 te Brussel (vlakbij de metro St. Kathelijne).

  Aan al diegenen die van nabij of van verder weg betrokken zijn bij de situatie van mensen zonder papieren en de regularisatie: verenigingen, organisaties, collectieven, vakbonden, advocaten, media, artiesten, sympathisanten, autonome militanten en alle andere mensen die gevoelig zijn voor onrechtvaardigheden:

  De mensen zonder wettig verblijf hebben u nodig!

  Wat ?
  De oproep wordt gelanceerd door ons, een groep mensen zonder wettig verblijf die al meerdere jaren wachten op een antwoord op hun regularisatieaanvraag. We zitten er bijna door, maar als laatste redmiddel willen we uit de vergetelheid en de anonimiteit treden en onze woede uitschreeuwen tegen deze onrechtvaardigheid.

  Waarom?
  Twintig maanden na het politieke akkoord dat de regularisatiecriteria heeft vastgelegd, wachten nog steeds duizenden mensen op een antwoord.

  Deze situatie geldt niet enkel voor de mensen die in 2009 een aanvraag hebben ingediend, maar ook voor alle mensen in andere procedures. Ook die procedures slepen soms jaren aan. Deze nutteloze wachttijd bestendigt de onzekerheid en kwetsbaarheid van mensen zonder wettig verblijf omdat haast alle rechten hen gedurende deze periode ontzegd worden. Daardoor zijn ze aangewezen op zwartwerk en alle onmenselijke condities die daarbij horen.

  Naar aanleiding van deze onverschilligheid aan het adres van de verantwoordelijken, de absurditeit en de slechte toepassing van de regularisatiecriteria, de begane fouten en de repressiepolitiek tegenover mensen zonder wettig verblijf, lanceren wij een oproep tot steun.

  Hoe ?
  Verscheidene acties hebben al plaatsgevonden, maar zonder concreet resultaat tot op heden door gebrek aan samenwerking en coördinatie. Daarom willen we nu een platform oprichten dat acties kan voeren, maar ook nadenkt over een langetermijnstrategie die continuïteit garandeert en kan uitmonden in structurele oplossingen.

  Wanneer ?
  Tot nu toe is de eerste week van mei vastgelegd om een gemeenschappelijke actie te voeren. Dit blijft echter onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de betrokkenen en de evolutie van de situatie.

  In afwachting van verdere steun en om een zo breed mogelijke steun te genereren, zijn al enkele acties gepland: wekelijkse* sitting voor Dienst Vreemdelingenzaken, een actietheater* in de nabije toekomst met als thema ‘illegale arbeid’,… We zijn ook gestart met Algemene Vergaderingen* voor en door mensen zonder wettig verblijf. (* Een agenda met de exacte data zal u nog toegezonden worden).

  Onze verwachtingen?
  Hebt u voorstellen, bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de organisatie van deze acties of bent u bereid mensen uit u omgeving te mobiliseren? Wees dan welgekomen op onze volgende vergadering:

  Ons contacteren ?

  Mail: spbelgique@gmail.com

  Blog : http://spbelgique.over-blog.com

  Facebook : spbelgique

  Zodat mensen zonder wettig verblijf geen mensen in wachttijd moeten blijven, laat ons onze krachten bundelen en samen roepen: wachten is geen antwoord!

  Gegevens over Regualrisaties

  Regularisaties 2008

  Beslissing Dossiers Aantal personen (*)
  aanvragen 19.371
  positief 4.995 8.369

  Dit is nauwelijks 43%, dus nog niet de helft van de dossiers die werden goedgekeurd.

  Bron: Presentatie Bart Meuleman (KUL) voor de Ronde tafel van het Socialisme

  Alle regularisaties sedert 2008

  Beslissing Dossiers Aantal personen (*)
  positief 15.426 24.199
  negatief 7.866 10332

  Bron: SPBelgique

  (*) een dossier kan meerdere personen bevatten (familie, koppel…)

  Version Française

  (meer…)

  Read Full Post »

  Ingrid Schockaert en Ides Nicaise geven in hun inleiding aan waarom  de klassiek methode, EU Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) niet bruikbaar is om de situatie van daklozen en vooral die van daklozen zonder wettig verblijf te onderzoeken.  Met een aangepaste vragenlijst en met hulp van de steunorganisaties hebben ze 275 dak- en thuislozen en 170 mensen zonder papieren ondervraagd. In het rapport presenteren zij de resultaten van dit onderzoek.

  In het eerste deel onderzoeken ze de daklozen met een wettig verblijf in het tweede deel die zonder wettig verblijf. Wij gaan uit dat tweede hoofdstuk enkele frappante gegevens lichten omdat de toestanden die bloot gelegd worden quasi onbekend zijn bij het grote publiek. We nemen enkele passages letterlijk over uit het rapport. Enkele passages zijn door ons in het vet gezet.

  Je kan het rapport zelf downloaden in PDF

  (meer…)

  Read Full Post »

  Auteur: Daniël Verhoeven

  KHK-onderzoekers ontwikkelden een wetenschappelijk onderbouwde richtnorm om uitspraken te doen over de hoeveelheid financiële middelen die mensen nodig hebben om op menswaardige manier te participeren aan onze samenleving. Het is hen gelukt om een zeer algemeen normatief uitgangspunt, via een aantal stappen, op een coherente wijze te vertalen in een volledige korf van concrete goederen en diensten, inclusief levensduur en prijzen. We weten nu hoeveel inkomen minimaal nodig is om, onder bepaalde vrij gunstige voorwaarden menswaardig te kunnen leven in de huidige Vlaamse samenleving.

  Uitgangsbasis bij de uitwerking van deze budgetstandaard zijn niet de klassieke productcategorieën zoals voeding, kleding, huishoudgoederen, enz., maar wel de fundamentele behoeften die moeten vervuld zijn opdat mensen minimaal maar menswaardig kunnen participeren aan onze samenleving.

  De site Menswaardig Inkomen biedt meer info voor al diegenen die regelmatig inkomensbehoeften van gezinnen moeten beoordelen in functie van de menselijke waardigheid (OCMW’s, budgethulpverleningsorganisaties, vrederechters, mutualiteiten, …). Maar ook voor wetenschappers en politici die op zoek zijn naar adequate richtlijnen om de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming in ons land te beoordelen, is deze budgetstandaard wellicht erg nuttig.

  Voor zij die liever gedrukte tekst lezen, verwijzen we naar het boek: “Storms & Van den Bosch, 2009, Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen, Leuven: Acco” of naar de samenvatting ervan die je hier (.pdf) kan downloaden.

  Nu ook een wetenschappelijke budgetstandaard voor België

  Meer informatie: http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/AP/rAP40_2.pdf

  Bron

  Menswaardig Inkomen

  Read Full Post »

  Auteur: Daniël Verhoeven

  De enige Belgische wet, ter bescherming tegen uitzetting, die de advocaten van clandestiene arbeiders voor een rechtbank kunnen inroepen bij misbruik van Mensen zonder papieren  is de “WET van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie”.

  Deze wet is totaal niet geschikt en in vele gevallen niet relevant. Het is een wet ter bestrijding van de mensenhandel en kinderpornografie volgens de titel van de wet.  Dat is alles wat een auditeur in handen heeft als hij het misbruik op de werkplek van clandestiene arbeidsmigranten moet bestraffen en de arbeidsrechten van clandestiene migranten  wil vrijwaren.

  Het soort misdrijven waar clandestiene arbeidsmigranten het slachtoffer van zijn zoals  loondiefstal, geen sociale verzekering, geen ongevallenverzekering, onderbetaling, huisjesmelkerij, allerlei overtredingen  in verband met veiligheid op de werkplaats, dwang, chantage, bedreiging tot en met geweldsdelicten, worden zelden  bestraft omdat mensen zonder papieren zelf geen aangifte durven doen en dat ook niet veilig kunnen doen.

  In een interview in Humo 08/3677 van 22 Februari 2011 wordt de arbeidsauditeur Charles-Eric Clesse uit Charleroi geïnterviewd over zijn wedervaren met die wet. Hij is een van de weinige arbeidsauditeurs in België die vanuit een humanistische perspectief  de uitbuiting van clandestiene arbeidsmigranten aanpakt en die deze wet soms met succes toepast tegen koppelbazen, allerlei schimmige constructies van onderaanneming in de bouw, confectie, seizoensarbeid, onderhoud van gebouwen, maar ook in tal van kleine zelfstandige ondernemingen.

  (meer…)

  Read Full Post »

  Het project maakt een inventaris en analyse van psychosociale, psychische en psychiatrische problemen bij asielzoekers die verblijven in een opvangcentrum.

  Auteurs: Barbara Janssens, Joris Kennis, Liliane Krokaert, Hilde Smits en Liliane Somers voor Rode Kruis Vlaanderen, Opvang asielzoekers.

  Toegankelijkheidsonderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg in het Algemeen Welzijnswerk

  Dit onderzoek bestaat uit drie delen, namelijk een literatuurstudie (nationale en internationale literatuur en reeds uitgevoerde onderzoeken), resultaten van een bevraging van onder andere huisartsen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg en de resultaten van een bevraging van ex-cliënten en minderheidsgroepen.

  Auteurs: Annouschka Laenen, Liesbeth Bruckers en Prof. Geert Molenberghs

  Het onderzoek is op te vragen bij de Provincie Limburg, 2de Directie Welzijn, via T 011 23 71 11 of E info@limburg.be

  Psychologische impact van (langdurig) verblijf in een open centrum op asielzoekers

  Uit internationaal onderzoek blijkt dat een verblijf van asielzoekers in een opvangcentrum vaak een invloed heeft op het welbevinden van de asielzoekers. Sandra De Jongh onderzocht de problematiek in Vlaanderen en Brussel. Negen volwassen asielzoekers werden bij het onderzoek betrokken. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de idee dat een verblijf in een open opvangcentrum een impact heeft op asielzoekers. Ook blijkt uit de resultaten dat een dergelijk verblijf invloed (zowel positief als negatief) heeft op het gedrag en de mentale processen van asielzoekers.

  Auteur: Sandra De Jongh – eindverhandeling Agogiek – Vrije Universiteit Brussel

  Het onderzoek is terug te vinden op de website van de Wetenschapswinkel.

  Medicatie, middelen- en druggebruik

  Drughulpverlening aan allochtonen

  Een exploratief onderzoek naar methodieken bij de begeleiding van allochtone cliënten in de drughulpverlening.

  Auteurs: S. Vandevelde en W. Vanderplasschen, Prof. Dr. E. Broeckaert

  Meer informatie: bij de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) via T 02 423 03 33 of E vad@vad.beof via de website van VAD.


  Read Full Post »

  Older Posts »