Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Persvrijheid’ Category

Auteur: Daniël Verhoeven

In België geldt het bronnengeheim ook voor bloggers. Het Arbitragehof heeft op 7 Juni 2006 de discriminatie tussen bezoldigde en onbezoldigde journalisten inzake de bescherming van het bronnengeheim geschrapt in een arrest.

Uit het arrest:

Het recht op geheimhouding van de journalistieke bronnen dient dus te worden gewaarborgd, niet zozeer ter bescherming van de belangen van de journalisten als beroepsgroep, maar wel om het de pers mogelijk te maken zijn rol van « waakhond » te spelen en het publiek in te lichten over kwesties van algemeen belang. Om die reden maakt het recht deel uit van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals gewaarborgd in de […] grondwets- en verdragsbepalingen. Daaruit volgt dat eenieder die journalistieke activiteiten uitoefent, uit de aangehaalde grondwets- en verdragsbepalingen een recht op geheimhouding van zijn informatiebronnen put. Door dat recht te ontzeggen aan bepaalde personen, namelijk diegenen die hun journalistieke activiteiten niet als zelfstandige of loontrekkende uitoefenen en diegenen die die activiteiten niet op regelmatige wijze uitoefenen, schendt artikel 2, 1°, van de bestreden wet de artikelen 19 en 25 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met artikel 19.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten..
(meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven
In Belgium the right to secrecy of journalistic sources is also guaranteed for bloggers. On July 7, 2006 the Constitutional Court of Belgium has lifted the discrimination between paid and unpaid journalists concerning the right to secrecy of journlistic sources writing this arrest.  This text is available in Dutch, French and German.

On the European level the Council of Europe states:

“The constant developments in the information society give Council of Europe the challenge of defending and maintaining its fundamental principles in new environments. While pursuing its important efforts in “traditional” media and their role in the democratic process, the Steering Committee on Media and New Communication Services (CDMC) is also working on freedom of expression in the complex context of the new communications services.”

The Council pubished some guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis, adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2007

Resources

Bronnengeheim van bloggers beschermd
Het journalistiek bronnengeheim

Read Full Post »

Auteur:  Daniël Verhoeven

Bron: http://www.nrc.nl, 03 januari 2011, Marijke Willems

Persvrijheid in Hongarije opgeheven

Per 1 januari van dit jaar is een nieuwe mediawet van kracht in Hongarije. Een speciaal benoemde mediaraad moet bepalen of binnen- en buitenlandse pers ‘objectief’ berichten. Zo niet, dan kunnen zowel websites als kranten hoge boetes verwachten. Maximaal 90.000 euro voor websites en 700.000 euro voor omroepen. De mediaraad kan met deze wet onder de arm media wereldwijd vervolgen. Biedt het internet nog de mogelijkheden om hieraan te ontkomen? En is ‘het’ internet dan nog vrij? Of krijgen overheden steeds meer mogelijkheden om pers en media ook online aan regels te binden?

Er komt serieus weerwerk in de Hongaarse media. Népszabadság schrijft in zijn hoofdredactioneel commentaar dat  ‘de wet op de media enkel de autoritaire doelen dient van de Fidesz-regering – de rechtse partij van premier Viktor Orban die tweederde meerderheid in het parlement bezit – en het mogelijk maakt om iedereen met een afwijkende mening te temmen, te bestraffen en uiteindelijk zelfs te ruïneren’.

De Hongaarse krant krijgt bijval uit Duitsland. De linkse krant Die Tageszeitung uit Berlijn opent vandaag met: In Ungarn wurde die Pressefreiheit Aufgehoben.

Extra Bronnen:

Met omstreden mediawet maakt EU-voorzitter Hongarije het zichzelf moeilijk

Hungarian dailies protest new media law

Read Full Post »