Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Burgerjounalistiek’ Category

In tegenstelling met nogal wat Vlaamse steungroepen voor mensen zonder papieren gebruiken de sans-papiers in Brussel internet intensief voor communicatie: Facebook, Blogs en Internet Radio… Op onze nieuwsblog hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die ze zo verspreidden en soms hebben we gewoon ganse blogpostings overgenomen.

Het doet ons dan ook plezier als de sans-papiers zelf eens een artikel van ons overnemen zoals dit http://spbelgique.over-blog.com/article-een-spook-waart-door-europa-het-spook-van-de-sans-papiers-deel-2-69912322.html

Voor degenen die de sans-papiers een warm hart toedragen en willen volgen via hun eigen publicaties een kort en waarschijnlijk onvolledig overzicht van de Internet activiteit van de sans-papiers die momenteel aan de kar trekken in Brussel.

(meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

In België geldt het bronnengeheim ook voor bloggers. Het Arbitragehof heeft op 7 Juni 2006 de discriminatie tussen bezoldigde en onbezoldigde journalisten inzake de bescherming van het bronnengeheim geschrapt in een arrest.

Uit het arrest:

Het recht op geheimhouding van de journalistieke bronnen dient dus te worden gewaarborgd, niet zozeer ter bescherming van de belangen van de journalisten als beroepsgroep, maar wel om het de pers mogelijk te maken zijn rol van « waakhond » te spelen en het publiek in te lichten over kwesties van algemeen belang. Om die reden maakt het recht deel uit van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals gewaarborgd in de […] grondwets- en verdragsbepalingen. Daaruit volgt dat eenieder die journalistieke activiteiten uitoefent, uit de aangehaalde grondwets- en verdragsbepalingen een recht op geheimhouding van zijn informatiebronnen put. Door dat recht te ontzeggen aan bepaalde personen, namelijk diegenen die hun journalistieke activiteiten niet als zelfstandige of loontrekkende uitoefenen en diegenen die die activiteiten niet op regelmatige wijze uitoefenen, schendt artikel 2, 1°, van de bestreden wet de artikelen 19 en 25 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met artikel 19.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten..
(meer…)

Read Full Post »