Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Educatie’ Category

Er start een een nieuwe cursus Samenleven en Oriënteren op 17 mei 2011 door Intercutureel Netwerk Gent

Het doel is mensen zonder wettig verblijf en precaire verblijvers te informeren en te oriënteren over diverse thema’s: verblijfsrecht, gezondheidszorg, vrijwillige terugkeer…

De groepsessies duren meestal een 10-tal weken. Tijdens deze sessies worden cursisten begeleid in hun hulpvragen.

Deelnemers bezoeken organisaties in Gent met een gepast hulpaanbod en kunnen ook participeren aan ontmoetingsactiviteiten.

Inschrijven

ING vzw

Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent 

GSM: 0488 368 479

Telefoon: 09 224 17 18

Email: mensenzonderpapieren@ingent.be

Advertenties

Read Full Post »

Posted by Daniël Verhoeven

Source: Cursus Orientering mensen zonder papieren.


In January, Antwerps Minderhedencentrum de8 will organise a new course on ´How to find your way without papers in Antwerpen´. Especially for English speaking persons. During these four days (24th of January – 28th of January), we try to help you how to get more grip on things and change your future, even if you are without papers.

The first day, we talk about Belgium and about how things work here. The second day, we talk about Refugee and Foreigners Law, and about how to get papers in Belgium. And about what you can do if you don’t get papers. The third day is about housing and health care, and what your rights are, even if you are without papers. The forth day, we talk about how to get an education, income or work. And about how to get started to change your future.

This course is done in group sessions, which allow you to exchange ideas and experiences with other people without papers. The course is for free. At noon, we cook and eat together. As an annex with this e-mail, you find the flyer with more information.

Organised by:

de8 – Antwerps Minderhedencentrum

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven
Bron: Cursus Orientering mensen zonder papieren

Cursus Orientering mensen zonder papieren in Antwerpen

Orientation course: finding your way without papers in Antwerpen

Vanuit Antwerps Minderhedencentrum de8 organiseren we in januari opnieuw een Engelstalige cursus Oriëntering voor mensen zonder papieren. In deze vierdaagse cursus (24/1 – 28/1) proberen we mensen zonder papieren wegwijs te maken in het denken over een zinvol toekomstperspectief.

Een eerste dag gaat over de geschiedenis en werking van België. Een tweede dag gaat over verblijfswetgeving, op welke manieren mensen in België papieren kunnen krijgen, en welke mogelijke toekomstpistes er zijn als je geen papieren hebt. Een derde dag behandelt huisvesting en gezondheidszorg, en de rechten die je ook zonder papieren hebt. Een vierde dag gaat over het zoeken naar opleidingen, inkomen en werk, en realistisch nadenken over een toekomstperspectief.

De cursus wordt gegeven in groep, wat mensen ook toelaat van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. De cursus is gratis, en ’s middags koken en eten we samen. Hier vindt u een flyer met meer praktische informatie.

Indien u Engelstalige mensen kent die mogelijks in deze cursus geïnteresseerd zijn, kan u hen altijd naar ons doorverwijzen. U kan de flyer ook zelf verspreiden.

Georganiseerd door:

de8 – Antwerps Minderhedencentrum

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

In België geldt het bronnengeheim ook voor bloggers. Het Arbitragehof heeft op 7 Juni 2006 de discriminatie tussen bezoldigde en onbezoldigde journalisten inzake de bescherming van het bronnengeheim geschrapt in een arrest.

Uit het arrest:

Het recht op geheimhouding van de journalistieke bronnen dient dus te worden gewaarborgd, niet zozeer ter bescherming van de belangen van de journalisten als beroepsgroep, maar wel om het de pers mogelijk te maken zijn rol van « waakhond » te spelen en het publiek in te lichten over kwesties van algemeen belang. Om die reden maakt het recht deel uit van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals gewaarborgd in de […] grondwets- en verdragsbepalingen. Daaruit volgt dat eenieder die journalistieke activiteiten uitoefent, uit de aangehaalde grondwets- en verdragsbepalingen een recht op geheimhouding van zijn informatiebronnen put. Door dat recht te ontzeggen aan bepaalde personen, namelijk diegenen die hun journalistieke activiteiten niet als zelfstandige of loontrekkende uitoefenen en diegenen die die activiteiten niet op regelmatige wijze uitoefenen, schendt artikel 2, 1°, van de bestreden wet de artikelen 19 en 25 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met artikel 19.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten..
(meer…)

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven
In Belgium the right to secrecy of journalistic sources is also guaranteed for bloggers. On July 7, 2006 the Constitutional Court of Belgium has lifted the discrimination between paid and unpaid journalists concerning the right to secrecy of journlistic sources writing this arrest.  This text is available in Dutch, French and German.

On the European level the Council of Europe states:

“The constant developments in the information society give Council of Europe the challenge of defending and maintaining its fundamental principles in new environments. While pursuing its important efforts in “traditional” media and their role in the democratic process, the Steering Committee on Media and New Communication Services (CDMC) is also working on freedom of expression in the complex context of the new communications services.”

The Council pubished some guidelines on protecting freedom of expression and information in times of crisis, adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2007

Resources

Bronnengeheim van bloggers beschermd
Het journalistiek bronnengeheim

Read Full Post »

Read Full Post »